top of page

pH práce s údaji

GDPR aneb ochrana vašich osobních údajů

Zpracování osobních údajů je jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které  systematicky provádíme s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlédnutí, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Zpracování ve smyslu Obecného nařízení však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky. Pro nakládání s osobními údaji způsobem, který není zpracováním, poskytuje ochranu např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obecným nařízením se tak jako správci řídí pouze subjekty, které osobní údaje zpracovávají ve smyslu definice zpracování. (definice převzata z webu gdpr.cz)

Pro Markétu, Veroniku i Lídu  Urbáškovy, podnikající na základě zápisu v živnostenském rejstříku, dále jen "firma" s oficiálním sídlem na adrese Loděnická 291, Bohuňovice, 78314, které jsou provozovatelem internetového webu psihratky.eu, je ochrana osobních údajů prioritou.

Následujícími podmínkami informujeme o zpracování osobních údajů při kontaktu s námi.
Jsme zodpovědné za dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce a naše praxe ochrany údajů je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

1. Základní pojmy

Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační nebo doručovací adresa, případně Vaše uživatelské jméno při využívání našeho eshopu psihratky.cz a zasílání objednávek.

Uživatelský účet

V případě, že se na stránkách www.psihratky.eu zaregistrujete, je pro Vás zřízen uživatelský účet s uživatelským jménem.

2. Zpracování osobních údajů

 

V rámci používání našich funkcí webových stránek jste nám poskytli při registraci nebo odeslání poptávky své osobní údaje. Firma je oprávněna zpracovávat získané osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala. Rovněž jsou Vaše osobní údaje, v případě potřeby, zpracovány pro účetní a daňové účely nebo plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které firma plní patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci).

Jedná se o tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení

 • Email

 • Kontaktní adresa

 • Telefon

 • Fotografie a videozáznam

 • IP adresa

 • čas a datum

3. Zpracování Vašich osobních údajů pro reklamní účely a sdělení

Osobní údaje jsou zpracovány jak manuálně, tak autamitizovaně. Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním informací a reklamních sdělení, budeme Vás rádi informovat o nových produktech, službách, soutěžích a konaných akcích.

Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací klasickou poštou, zpracováváme Vaše jméno, příjmení a Vaši doručovací adresu. Pokud jste se rozhodli pro zasílání informací e-mailem, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také k účelům průzkumu trhu. Děje se tak ovšem až po jejich úplné anonymizaci a není tak možno vyhodnotit jejich vztah k Vaší osobě ani vyvozovat vůči Vám jakékoli důsledky. Ttot zpracování probíhá prostřednictvím služby tvorby webových stránek společnosti Wix.

Pokud jste nám udělili souhlas, zpracováváme vaše údaje i pro propagační účely - pořízené fotografie a videozáznamy.
Vaše osobní údaje získané v rámci přihlašování na námi pořádané akce jsou rovněž zpracovávány prostřednictvím služby Google.

 

4. Bezpečnost osobních údajů

Jako firma máme zavedena technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře zejména proti neoprávněnému přístupu k nim. Vámi poskytnuté informace jsou přenášeny v kódované formě pomocí protokolu SSL, aby se preventivně zamezilo jejich zneužití třetími osobami. Ověříte to tak, že se v adresním řádku Vašeho prohlížeče se nachází symbol zavřeného zámku a text adresy začíná zkratkou „https“.

5. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

 • Právo na informace

Máte právo kdykoli od nás požadovat informace o Vašich osobních údajích uložených u nás, o jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly předány a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám můžeme za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

 • Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas k použití osobních údajů, můžete jej odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K odvolání souhlasu postačuje zaslat e-mail vašemu trenérovi (Ludmila, Veronika nebo Markéta). Alternativně nám můžete zaslat odvolání souhlasu poštou na adresu Loděnická 291, Bohuňovice, 78314. 

 • Právo na úpravu nebo opravu údajů

Pokud jsou údaje které máme nepřesné či nejsou správné, můžete je kdykoli opravit na svém uživatelském účtu nebo nás případně požádat o opravu.

 • Právo na výmaz a omezení zpracování

Máte právo na výmaz a omezení zpracování Vašich osobních údajů námi zpracovávaných. Výmaz svých osobních údajů můžete požádat kdykoli prostřednictvím našich kontaktů. Vaše osobní údaje budou zpravidla vymazány okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce po podání žádosti. V případě, že by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňově-právním, obchodně-právním povinnostem uchovávání, nebo jiným zákonným důvodům, může být místo výmazu Vašich osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. V takovém případě vás budeme informovat.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud požadujete získání osobních údajů, které zpracováváme, předáme je Vám nebo jinému správci, kterého označíte, v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci takto Vaše osobní údaje předáme pouze tehdy, když to bude technicky možné.

 • Kontakty

Při kontaktu s námi e-mailem nebo poštou uložíme Vámi sdělené informace (Vaše e-mailová adresa, příp. Vaše jméno a Vaše číslo telefonu), za účelem zodpovězení Vašich dotazů nebo vyhovění Vaší žádosti. Údaje takto uložené vymažeme poté, co pomine důvod jejich uložení, příp. omezíme jejich zpracování, pokud bude existovat zákonná povinnost jejich uchovávání.

 • Právo podat stížnost

Pro podání stížnosti se obraťte na kontakt uvedený v kontaktech. Mimo to, máte právo podat stížnost i u dozorového úřadu proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla nějakým způsobem porušena.

6. Použití Cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na web přistupujete, a pomáhají firmě poskytovat, chránit a zlepšovat její služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele.

Soubory cookies používá naše firma v případě, že navštívíte Internetové stránky psihratky.eu a to k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na internetové stránky a dalšímu – podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies internetové stránky využívají?

Na webu dochází k měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže firma neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Firma tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

 

7. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je firma povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu – do odvolání

 • Správa uživatelských účtů ke službám – do doby zrušení účtu

 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – max. 2 rok

 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb firmy – do odvolání

 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

 • Plnění ostatních zákonných povinností – max. 5 let

8. Dotazy k ochraně osobních údajů

Máte nějaké otázky? S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů ve vztahu k nám (psihratky.eu) můžete kdykoliv zaslat na Pověřence pro ochranu osobních údajů – mailovou adresou: marketaurbaskova@ymail.com nebo poštou Markéta Urbášková - psí hrátky, IČ 04227221 se sídlem Loděnická 291, Bohuňovice, 

IMG_1428.jpg

© 2022 by makychuckie Proudly created with Wix.com

bottom of page